21 Nov. 28 30 3 Dec. 13 21 21 23 27 27 29 31 KRONIEK OVER 1928 226 van den Luitenant-Generaal b.d. bestaan der Nederlandsche Centrale Ver- eeniging tot bestrijding der Tuberculose. Intrede van Ds. E. J. Wientjes als Predi kant bij de Gereformeerde Gemeente van van Scheveningen. In het Schoolmuseum aan de Hekkelaan wordt eene aardewerk-tentoonstelling ge opend. Huldiging van Prof. Mr. M. W. F. Treub, naar aanleiding van zijn 70sten verjaardag. Opening in Pulchri Studio eener tentoon stelling van Spaansche kunst. Officieele opening van het nieuwe gebouw van de Coöperatie „De Volharding” aan de Groote Markt. Luitenant-Generaal Th. F. J. Muller Mas- sis, afgetreden als Commandant van het Veldleger neemt afscheid van het Haagsche garnizoen. Overlijden Burger. Ds. W. L. Welter, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente houdt in de Groote Kerk zijne afscheidspredikatie. Overlijden van C. Zanen, Directeur van de Maatschappij „Algemeen Grondbezit”. Mej. Joh. W. A. Naber houdt voor de leden van de Vereeniging „Oranje-Nassau- Museum” eene lezing over „De Vorstinnen van het Huis van Oranje”. Afscheid en huldiging van den Adjunct- Directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf Ochsendorf. Afscheid van Mr. L. J. M. Basquin als Lid van den Pensioenraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 252