u 17 17 29 3 6 KRONIEK OVER 1929 230 12 April 12 12 28 28 1 Mei 1 ’s-Gravenhage. van het dagblad „Het het Resi- van zijn 25- vormde Gemeente van Zestig-jarig bestaan Vaderland”. Gala-concert en huldiging van dentie-Orkest ter gelegenheid jarig bestaan. In de groote zaal van „Musica” op de Delftsche Laan heeft de eerste openbare samenkomst plaats met het doel te s-Gra venhage eene Christen-Socialistische Kerk te stichten. In de Kloosterkerk wordt eene Bijbelten- toonstelling geopend. Plechtige opening door H.M. de Koningin- Moeder van het nieuwe Juliana-Kinder- ziekenhuis aan de Dr. van Welylaan. Overlijden van den gep. Luitenant-Gene- raal der Aritillerie P. C. Bomert. Bevestiging in de Groote Kerk van Ds. L. van Leeuwen, als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Afscheid van Mr. Dr. M. S. Koster, als Secretaris-Generaal van het Departement van Koloniën. Overlijden van Notaris P. C. L. Eikendal. Huldiging van Brandmeester de Jager bij gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum. In hotel „De Twee Steden” wordt een con gres gehouden ter behandeling van „Streek- belangen”, georganiseerd door de Neder- landsche Maatschappij van Nijverheid en Handel. Viering van het 50-jarig bestaan van de Melkinrichting „De Sierkan”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 256