16 ,MEM. EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES' in bezit van P- (1811) en van Johanna Maria de Charro. H. J. van Lier was eveneens papierfabrikant, onder de firma Krantz van Lier te ’s-Gravenhage, hij overleed te Haarlem op 3 Mei 1880. Uit hun huwelijk sproten zoover bekend slechts drie zonen, de oudste Matthieu H. van Lier, geb. 24 Juni 1833, werd later consul-generaal der Nederlanden te Parijs en stierf aldaar ongehuwd. De middelste Jan Pieter van Lier, gep. kolonel van het leger in N.O.I. ridder van de M.W.O. 4e kl., eere- sabel, etc., overleed te Amsterdam 22 Augustus 1898; hij was gehuwd met Elisabeth Josephine Koopmans. Uit dit huwelijk is een vrij talrijke nakomelingschap ge sproten. De jongste Petrus Matthias van Lier was assistent- resident op Sampang; hij overleed ongehuwd op de terugreis naar Europa aan boord van het stoomschip Aurora" in Februari of Maart 1876. Het familiewapen van Lier is volgens enkele zegels de familie, zoomede volgens het exlibris van LL van Lier voornoemd: in groen een zilveren handboog, helmteeken een zilveren vlucht. Dekkleeden groen en zilver. De afstammelingen van Jan Pieter van Lier belijden den protestantschen godsdienst, bij zijn overlijden staat trouwens ook Ned. Herv. vermeld. Op blz. 218 van het jaarboek van Die Haghe 1928/29 spreekt Catharina van haar zwager Jan van Lier, hier omtrent is mij verder niets bekend; ook noemt zij haar schoonzuster Letje, deze is vermoedelijk identiek met Aletta Maria van Lier, volgens een manuscript ,,de Charro” als huishoudster naar Indië vertrokken en aldaar met een mijnheer Bik gehuwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 27