DIE HAGHE OVER 1928 257 De belangrijke werkzaamheid onzer Vereeniging die bestaat in de publicatie van bijdragen en gegevens over de historic onzer stad kon zich binnen den jaarkring niet in zichtbaren vorm uiten. Niet echter uit gebrek aan stof. Deze is zoo overvloedig, dat het Bestuur be sloot het uittegeven Jaarboek dat de leden sedert be reikt heeft te doen gelden voor twee jaren, nu split sing van den inhoud niet mogelijk bleek. Het Bestuur hoopt daarmede tevens te bereiken, dat voortaan weer in het begin van het kalenderjaar ons Jaarboek komen kan. Al kan dus dit verslag het Jaarboek eigenlijk niet vermelden, zij die het aanhooren weten reeds dat de lange reeks onzer werken met een nieuw deel vol interessante bijdragen vermeerderd is. Geschriften. Bijeenkomsten. Op 2 Maart heeft na de jaarvergadering, waarop de begrooting werd behandeld, Prof. G. A. Brender a Brandis, hoogleeraar te Delft, aan de hand van door Mej. Schulting vertoonde lichtbeelden een lezing over de gasindustrie in het algemeen en onze gemeentelijke gasfabriek in het bijzonder gehouden. Spreker begon met een beeld van het oer-steenkolen- woud. Daarna liet hij zien, dat Amerika meer dan de helft van den kolenvoorraad der wereld bezat en dat Europa daaraan zeer arm is. Volgens spreker zou de Maastrichtenaar J. P. Mincke- lers de bereiding van gas uit steenkolen ontdekt hebben. De Engelschen zouden de gasindustrie in het leven hebben geroepen. Spreker vertelde vervolgens op zeer onderhoudende 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 283