259 DIE HAGHE OVER 1928 Excursies. deze interessante tentoonstelling, van 't Bad- de belang- a am heden. De belangstelling en deelneming der leden bij excur sies was ook dit jaar gering, zoodat deze evenmin als het vorige verslagjaar gehouden werden. Nu gebleken is, dat verschillende leden dit als een leemte gevoelen besloot het Bestuur in het volgend jaar weder eenige gezamenlijke tochten te organiseeren. Tijdens Prins Willem III werden deze acteurs ver doopt in Comédiens de Sa Majesté Britannique. De Prins steunde hen in den strijd met de kerk. Daarna vertelt spreker hoe het einde kwam van de reizende troepen en wordt in het kort nog weergegeven, hoe het toen verder met het tooneel ging. Op de bijeenkomst van 23 April trad na afloop der jaarvergadering, waarop de jaarverslagen van secre taris en penningmeester waren behandeld, Mevr. J. RoyaardsSandberg voor de Vereeniging op. Met groote aandacht volgden de in talrijken getale opgekomen leden de mooie voordrachten. Vooral met de voordrachten uit Vondel en de sprookjes van Ander sen had Mevr. Royaards veel succes. Verdere werkz Dit jaar ondernam de Vereeniging weder eens eene tentoonstelling; het was er ditmaal eene gewijd aan Scheveningen 100 jaar Badplaats, waarvoor de Directie der Mij. Zeebad eenige lokaliteiten in het Kurhaus had beschikbaar gesteld. Bij de opening van waardoor men een aardigen indruk kreeg plaatsleven in ’t midden der vorige eeuw was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 285