UI 260 JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE” OVER 1928 stelling zéér groot. De Burgemeester, die daarbij het woord voerde, wijdde tevens enkele woorden van waar- deering aan het werk dat onze Vereeniging verricht ten behoeve van de historie van Den Haag. Ongeluk kigerwijze is het bezoek ver beneden de verwachtingen gebleven, zoodat ook de gemaakte kosten ten laste onzer kas moesten gebracht worden. Ten slotte kan worden medegedeeld, dat door de beide in dienst der Vereeniging zijnde dames geregeld werd voortgewerkt aan het klapperen zoowel van de notarieele protocollen tusschen 1670 en 1680 als van de begrafenisregisters. De eerste klapper werd met onge veer 4000 fiches uitgebreid, de laatste met ongeveer evenveel. Alle fiches werden gecollationeerd en in het reeds vroeger vervaardigde ingevoegd. 1928 is dus zeker geen slecht jaar geweest, doch het kan en moet veel beter. Wil de Vereenging in bloei toenemen, dan moeten de handelingen der Vereeniging eer toe- dan afnemen. Moge dit in 1929 wederom worden geconstateerd!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 286