JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 262 Bestuur. sedert dien als gedurende het afgeloopen jaar De commissies waren aldus samengesteld: van het Bestuur was In het voorjaar traden periodiek af de Heeren Dr. H. E. van Gelder, voorzitter, Mr. M. Rijke, onder voorzitter en Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Aangezien deze Heeren niet herkiesbaar waren, moes ten drie vacatures worden vervuld. Op de eerstvolgende ledenvergadering werden de drie Bestuurscandidaten de Heeren Prof. Mr. Dr. J. P. A. Francois, H. J. A. van Son en Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck als bestuursleden gekozen. Het behoeft zeker evenmin gezegd, dat het Bestuur in zeer noode de aftredende Heeren zag vertrekken. Ge durende tal van jaren hebben genoemde Heeren hun krachten met hart en ziel aan de Vereeniging gegeven en steeds waar het noodig was van hunne groote be langstelling doen blijken. Het behoeft zeker niet gezegd, dat het Bestuur in Dr. van Gelder een even bekwamen als aangenamen Voorzitter verliest. De samenstelling volgt: Mr. H. Zillesen, Voorzitter. H. A. van Son, Onder-Voorzitter. Mr. J. W. Bok, le Secretaris. Dr. N. B. Tenhaeff, 2e Secretaris. F. C. van der Meer van Kuffeler, Penningmeester. Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek. Mgr. Dr. A. H. L. Hensen. Prof. Mr. Dr. J. P. A. Frangois. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 288