JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 266 van den Vrijheids- een zelfgemaakte Vervolgens droeg Mr. A. W. Kamp Oude en Nieuwe Haagsche Liedjes voor, waar dit noodig was zeer ver dienstelijk bijgestaan door den pianist W. Matthies. Spreker heeft eerst een korte inleiding gegeven en vervolgens oude Haagsche verzen voorgedragen door hem aangetroffen in de bibliotheek van het Gemeente Archief van Den Haag, zooals een lied van Corax op de 19e eeuwsche misstanden in 't Haagsche Bosch, een lied op uit Engeland gevluchte Scheveningsche visschers en meerdere andere. Verder Nieuwjaarsfelicitaties in 1810 en 1812, res pectievelijk van de brandbijthakkers en Haagsche asch- en vuilnislieden. Een lied gemaakt op het planten boom droeg Mr. Kamp voor op melodie. Na de pauze droeg Mr. Kamp enkele zelfgemaakte liedjes voor. 23 December werd de eerste winterbijeenkomst ge houden. Deze had wederom plaats in Pulchri Studio. Mevr. E. F. Canter Cremers-van der Does hield een voordracht over de macht der mode. Als een soort ver volg op de causerie van Prof. Huizinga besprak spreek ster de ontwikkeling der mode van de dames. Spreek ster ging terug tot den tijd der Grieken en Romeinen en behandelde in groote trekken tot den hedendaagschen tijd toe de ontwikkeling der dameskleeding. Langer werd stilgestaan bij den tijd van Lodewijk XIV en bij de Koninginnen Elisabeth en Maria Stuart van Engeland, waarover spreekster aardige bijzonderheden wist te vertellen. Vele lichtbeelden lichtten de zeer interessante voor dracht toe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 292