DIE HAGHE OVER 1929 267 E x c u r si e s. In 1929 hadden wederom eenige excursies plaats. In het voorjaar bezochten verschillende leden de öude Protestantsche Kerk en de R.K. Kerk aan den Scheve- ningschenWeg te Scheveningen. De Heer Anton Mol- kenboer, die de leden in de gelegenheid had gesteld deze excursie te houden, gaf hier zelf de toelichting. In Juli werd een excursie naar de Zuiderzeewerken georganiseerd. Vele leden gaven zich op en met belang stelling werden deze indrukwekkende werken bezich tigd, terwijl de ingenieur F. van de Wall toelichtingen gaf. Ook de boottocht was, te meer waar het weer zeer gunstig was, een waar genot, zoodat de leden met ge noegen aan deze excursie terugdenken. In December werd een excursie gehouden naar het College aan de Oostduinlaan en de Paschaliskerk. Hier voor was geweldige belangstelling. De leden werden voor hunne belangstelling beloond, want vooral het be zoek aan het College was zeer interessant. Pater Hen sen leidde hier de bezoekers rond. In de Paschaliskerk was de architect van Moorsel zoo bereidwillig van een en ander uitleg te geven. Verdere werkzaamheden. Wat de verdere werkzaamheden betreft kan wor den gewezen gewezen op den foto-wedstrijd „Mooi ’s-Gravenhage” die door de Vereeniging is georgani seerd. Er waren gevraagd gezichten op oude en nieuwe stadsgedeelten of op natuurschoon binnen de gemeente ’s-Gravenhage. De jury werd gevormd namens „Die Haghe door Mr. H. Zillesen, Dr. H. E. van Gelder, Dr. W. Moll en Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, terwijl de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 293