268 JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE” OVER 1929 'r Heeren H. Berssenbrugge, Aug. Gregoire, Jac. van Wijk en Franz Ziegler zich bereidwillig als juryleden beschik baar stelden. Door 32 inzenders werden meer dan 100 foto’s ver vaardigd. Deze werden van 23 tot 29 November in de tentoonstellingzaal van het Gemeente-Archief ter be zichtiging gesteld, welke tentoonstelling door 436 per sonen werd bezocht. Op 22 November had in dezelfde zaal de prijsuitdeeling plaats, die door den Burgemees ter als eere-voorzitter persoonlijk werd verricht. Zilveren medailles werden gewonnen door de Heeren A. Gijzenij, W. Fonderie en R. G. Jonkman, de medaille van den Burgemeester door N. C. Perk, die van den voorzitter door IJ. Visser, groote bronzen medailles door J. Ravestein Jz., M. J. J. Hulsbergen, Jac. Smeele en D. F. Eberhardt. De meeste foto’s werden door schenking of aankoop het eigendom van de prentenverzameling van het archief. De beide dames, die in dienst der Vereeniging zijn, werkten geregeld voort zoowel aan den klapper op de notarieele archieven als aan dien op het begraven. Beide klappers werden met vele duizenden fiches uitgebreid, die alle werden gecollationeerd en geordend. In den loop van het jaar werd een derde werkkracht in dienst genomen, die speciaal werd belast met het copieeren der Hofboeken, waarvan de Vereeniging een uitgave onderhanden heeft. Dit copieeren was aan het einde van het jaar nog geenszins voltooid. Tenslotte moet met dankbaarheid erkend worden, dat de Vereeniging op een gunstig jaar kan terugzien, wat het beste doet hopen voor het volgende, waarin zij haar veertigjarig bestaan zal mogen herdenken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 294