6 Totaal JAARVERSLAG DER VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1930. 5 9 614 6 640 Z.K.H. de Prins der Neder- en Beschermheer der Ver- De stand als volgt: H.M. de Koningin en landen, Beschermvrouwe eeniging. H.M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden van de ledenlijst op 31 December 1930 is Met voldoening kan worden teruggezien op het afge- loopen jaar. Ook in 1930 vermeerderde het ledental niet onaanzienlijk (54); hiertegenover staat, dat de Vereeni ging door overlijden en vertrek naar elders een onge veer even groot getal leden moest missen. Over het alge meen was er veel belangstelling bij de leden voor de door het Bestuur georganiseerde lezingen en excursies. 4 October werd het feit, dat de Vereeniging 30 Sept. 1.1. 40 jaar bestond herdacht door een feestavond voor de leden te organiseeren. Uit de zeer drukke opkomst op dien avond bleek duidelijk de groote belangstelling waarin de Vereeniging zich mag verheugen. Leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 295