JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 270 Bestuur. In het afgeloopen jaar stelde Mr. A. N. Patijn zich niet meer herkiesbaar als Burgemeester van ’s-Graven- hage en meende nu ook voor het Eerevoorzitterschap der Vereeniging te moeten bedanken. Het Bestuur had zich bij dit besluit neer te leggen, hoe ongaarne het ook zijn Eerevoorzitter zag heengaan. De Heer Patijn heeft gedurende de jaren, dat hij het Eerevoorzitterschap van ,,Die Haghe” bekleedde ge toond dat de Vereeniging hem zeer ter harte ging. Bij belangrijke bijeenkomsten was de Heer Patijn steeds aanwezig, vele tentoonstellingen door de Vereeniging georganiseerd werden door hem geopend. Het Bestuur betuigt den afgetreden Eerevoorzitter zijn hartelijken dank voor de betoonde belangstelling en spreekt den wensch uit, dat de Heer Patijn nog lange jaren aan de Vereeniging verbonden mag blijven als Eerelid, waar toe hij in de laatste vergadering werd benoemd. In het Bestuur en in de commissies hadden in 1930 geen mutaties plaats, behoudens het uittreden uit de commissie voor de excursies van den Heer Jhr. G. A. A. Just de la Paisières. Een woord van hartelijken dank voor hetgeen de heer Just de la Paisières in genoemde functie heeft verricht is hier zeker op zijn plaats. Gedu rende een lange reeks van jaren was hij de commissie bij de voorbereiding der excursies tot grooten steun.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 296