JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 272 de Vereeni- dit werkje Geschriften. In October verscheen een Jaarboek, dat gewijd was aan het jubileum door de Vereeniging in 1930 gevierd. Op zeer onderhoudende wijze heeft de Heer P. A. Haaxman in dit werk de geschiedenis van ging ,,,Die Haghe” behandeld. Verder was tot groote voldoening van vele leden voorzien van een klapper, waardoor het gebruik der vorige Jaarboeken zeer vergemakkelijkt werd. Ook in de Pers vond het Jaarboek 1930 allerwege een gunstig onthaal. B ij e e n ko m s t e n. Op 17 Februari heeft na de jaarvergadering waarop de begroeting werd behandeld Mevr. C. Molengraaff Gerlings eene lezing gehouden over ,,De waardeering van Johan Maurits van Nassau, gouverneur van Brazi lië van 16361644”. Spreekster behandelde uitvoerig het bestuur van dezen telg uit het huis Nassau over deze gewesten, na eerst nog eene korte historische inleiding te hebben gegeven over de jaren voorafgaande aan zijn komst aldaar. Een groote serie lichtbeelden naar oude uit Brazilië afkom stige schilderijen, gravures en teekeningen verduidelijkte hetgeen door spreekster werd verteld. Den 2en Mei had de jaarvergadering plaats, waarop de verslagen van den secretaris en den penningmeester werden behandeld. Vervolgens sprak de heer Dr. G. Knuttel Wzn., conservator aan het Gemeente-Museum over de Museumplannen in de ontwikkeling van Berlage. Spreker bezag de plannen van het Haagsche museum niet uit museaal, doch uit architectonisch oogpunt; aan deze plannen denkt hij een bijzondere plaats toe in de ontwikkeling van onzen grooten bouwmeester. Uitvoe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 298