DIE HAGHE OVER 1930 273 18 rig behandelde spreker het werk van Berlage, welk werk hij ziet als één enkele groote levensschepping, be- heerscht door ’t conflict tusschen twee tegenstrijdige elementen: het gedroomde ideaal van schoonheid, eigen lijk romantisch van geest, en het architectonische ge weten. Spreker besprak achtereenvolgens de Beurs, de plan nen van het Vredespaleis, de kantoorgebouwen van De Nederlanden van 1845 in Den Haag en Amsterdam, de plannen voor het Hofplein en de Christian Science kerk. Verschillende lichtbeelden illustreerden deze inte ressante voordracht. Op de bijeenkomst van 4 October werd het 40-jarig bestaan der Vereeniging herdacht door een feestavond in de groote zaal van Pulchri Studio, welke bijna geheel gevuld was met leden, die daardoor blijk gaven van hunne belangstelling voor de Vereeniging. Nadat de voorzitter, de Heer Zillesen de aanwezigen had toege sproken en vermeld had dat het Bestuur een telegram had ontvangen met gelukwenschen van Z.K.H. den Prins der Nederlanden, die tot zijn leedwezen verhinderd was den avond bij te wonen, sprak de Heer P. A. Haaxman een inleidend woord, waarin hij in *t kort de geschiede nis der Vereeniging behandelde, aan de hand van het artikel door spreker in het Jaarboek 1930 geschreven. Vervolgens speelde het Haagsche Strijkkwartet, dat ge heel belangeloos zijn medewerking verleende het kwar tet van onzen stadgenoot Oberstadt. De Vereeniging betuigde hiervoor hare groote erkentelijkheid, door voor de executanten gedenkpenningen te laten maken, die hun dien avond met een toepasselijk woord door den voorzitter werden uitgereikt. Hierna droeg Jonkvrouwe C. Witsen Elias eenige verzen voor van Haagsche dichters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 299