18 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN i den van van van zoo overwegend belang. Het dagboek van die tijden is dan ook voor een groot deel met mededeelingen over voedsel en voedselnood gevuld. Zoo geeft dit journaal een levendig beeld van de huiselijke zijde van de groote wereldramp en ver levendigt het tal van herinneringen, die dreigen ver loren te gaan. Maar ook voor wie na ons komen moet het belangwekkend zijn te vernemen, wat men allicht in ernstige historische werken niet, althans niet zoo uitvoerig verhaald zal vinden. Vooral deze laatste overweging deed ons besluiten zoo mogelijk een deel dezer dagboekbladen in ons Jaarboek uit te geven. De schrijfster gaf daartoe bereidwillig toestemming. Intusschen was het natuurlijk uitgesloten het heele dagboek te drukken. Daarvoor zou meer dan een geheel Jaarboek noodig geweest zijn. Ook zou de lectuur een tonig worden, slechts de pen van een romanschrijver zou van het geheel een boeiend werk vermogen te maken. Toch scheen het van belang tenminste een deel in druk te geven. Hierdoor wordt immers tevens het be staan van dit dagboek, dat naar valt te hopen op den duur eigendom van het gemeente-archief zal kunnen worden, vastgelegd. Zoo vindt men hieronder eenige fragmenten afge drukt n.l. het tijdvak van 27 Juli tot 31 Augustus 1914, de periode van 31 Maart tot 8 April 1916, toen door het plotseling stopzetten der verloven schrik werd ver spreid, een dwaze gebeurtenis van 21 Maart 1918, de periode van 12 tot 14 April 1918, als voorbeeld van buitengewonen voedselnood en tenslotte de dagen 9 October tot 18 November 1918, zijnde het einde den oorlog, de revolutionaire incidenten incluis. Het dagboek is over de genoemde tijden volkomen onveranderd afgedrukt om de spontaneïteit niet te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 29