JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 274 Excursies. In Mei organiseerde de Vereeniging eene excursie naar Raaphorst en Duivenvoorde. De Heer W. Baron Schimmelpenninck van der Oye was zoo welwillend zijn landgoed dien dag voor de leden van ,,Die Haghe” open te stellen. De wandeling werd begonnen bij het tuinhuis van Raaphorst aan den Leidschen Weg, de Seringenberg werd beklommen en vervolgens over Dui venvoorde geloopen naar de halte van de Zuid-Hol- landsche Tramweg Mij. aan den Voorschoterweg. In grooten getale waren de leden opgekomen om van dit Na de pauze vertoonde de Heer D. S. van Zuiden de film „Oud Den Haag”. Ook den Heer van Zuiden werd als dank voor zijne bemoeiingen de gedenkpenning door den voorzitter overhandigd. Als slotnummer van dezen geslaagden avond droeg Mr. A. W. Kamp enkele door hem gemaakte liedjes voor, aan den vleugel begeleid door den Heer W. Mat- thies. Met voldoening kan de commissie, die dezen avond voorbereidde, op haar arbeid terugzien. Op de vergadering van 25 November droeg de pen ningmeester, de Heer van der Meer van Kuffeler, de begrooting voor, welke werd goedgekeurd. Vervolgens sprak de Heer D. van der Ven uit Oosterbeek over de Folkloristische Mid-Winter-gebruiken van St. Maar ten (11 November) tot Driekoningenavond (6 Januari). Aan de hand van talrijke lichtbeelden maakte spreker vergelijkingen tusschen verschillende gebruiken in diverse landen, welke gebruiken zich door de eeuwen heen hebben gehandhaafd. Jammer was het, dat de opkomst niet in overeenstemming was met de boeiende voor dracht van dit belangrijke onderwerp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 300