DIE HAGHE OVER 1930 275 van de residentie groote dankbaarheid aan der Oye is hier zeker natuurschoon in de naaste omgeving te genieten en een woord van den Heer Schimmelpenninck van op zijn plaats. In November werd een bezoek gebracht aan het Tweede Gymnasium. De bezoekers werden hier rond geleid door den Rector Dr. G. E. W. van Hille, die bovendien den rondgang door het gebouw deed voor afgaan door een korte beschouwing over bouw en in richting. Verdere werkzaamheden. Wat de verdere werkzaamheden van de Vereeniging betreft kan gewezen worden op een adres aan den Raad om het natuurschoon aan de Groot-Hertoginnelaan te behouden. Het steeds toenemende verkeer in onze ge meente heeft ook hier weer een schilderachtig stads gedeelte bedorven. In April vertegenwoordigden verschillende Bestuurs leden de Vereeniging bij de teraardebestelling van wijlen Dr. C. Hofstede de Groot. Verder getuigde een fraaie krans met de Haagsche linten als laatste bewijs van de dankbaarheid der Vereeniging voor het vele, dat de overledene voor haar had gedaan. In December bezochten de voorzitter en de secretaris de receptie van den nieuwen Burgemeester. Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal. De Heer Zillesen sprak den nieuwen Burgemeester toe en bood hem het eere-voorzitterschap aan, welk aanbod in welwillende overweging zou worden genomen. Klappers. De werkzaamheden van het klappers maken op de notarieele protocollen zoowel als op de begrafenisregis ters, die door twee door de Vereeniging bezoldigde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 301