276 JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE" OVER 1930 dames in het gebouw van het Gemeente-Archief worden verricht, werden een groot deel van het jaar geregeld voortgezet. Echter werden ze gedurende een aantal maanden onderbroken, doordat de dames zich bezig hielden met het vervaardigen van het alphabetisch regis ter op de tien laatste Jaarboeken, welk register in het Jaarboek voor 1930 werd gedrukt. Toch werden nog meer dan 2000 fiches van den klap per op de notarieele protocollen geschreven en meer dan 5400 van dien op de begrafenisregisters. Alle fiches werden gecollationeerd en ingevoegd tusschen de reeds bestaande. De werkkracht, die speciaal werd aangesteld om de Hofboeken te copieeren, kwam op den laatsten dag van het jaar met haar taak gereed. Het afschrift is twee maal tegen de origineelen gecollationeerd en nu geheel in orde. Met den druk zal dus binnenkort begonnen kunnen worden. En zoo is dit voor de Vereeniging zoo belangrijke jaar weder ten einde. Dankbaar mag het Bestuur zeker zijn voor de groote belangstelling van de leden bij bij eenkomsten en excursies. Toch blijven er nog wenschen over en eene daarvan is, dat het ledental, dat de laat ste jaren wel zeer bevredigend genoemd mag worden, meer in overeenstemming moge komen met den voort- durenden groei onzer stad. Men bedenke toch vooral dat een machtige Vereeniging „Die Haghe” ook tot meer daden in het belang der stad in staat is, dan eene vereeniging, die relatief slechts een klein deel der be woners tot hare leden mag tellen. Moge hierin geleide lijk eene verandering geconstateerd worden, zoodat over 10 jaar „Die Haghe” met het dubbele ledental van thans op luisterrijke wijze haar gouden feest moge vieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 302