Het Jaarboek van „Die Haghe” voor 1931 brengt, naast enkele bijdragen gewijd aan toestanden en gebeur tenissen uit veel vroeger tijd, in hoofdzaak artikelen, die betrekking hebben op de twintigste eeuw. Allereerst zijn twee oud-voorzitters van onze Ver- eeniging, die kort geleden zijn overleden, door daartoe bevoegden herdacht. Dan zal het velen aangenaam zijn, dat de wensch in het Jaarboek 1928/29 uitgesproken, n.l. dat nazaten ge vonden zouden worden van Catharina von Ulft, wier merkwaardige Mémoires eener Haagsche Huisonder- wijzeres in dat Jaarboek waren afgedrukt, in vervulling is gegaan. Helaas echter bezat haar te Brussel wonende kleinzoon niet het vervolg der mémoires, wel echter een, zij het niet heel duidelijk, portret dat men thans met eenige genealogische gegevens hier gereproduceerd vindt. De fragmenten uit het oorlogsdagboek van mejuffrouw M. J. de Zaaijer zullen nü vele herinneringen wakker roepen en later stellig van eenige historische waarde zijn. De bijgevoegde afbeeldingen zijn afkomstig uit de Prentenverzameling van het Gemeentearchief. De gewone rubrieken: straatnamen, bibliografie en kroniek zijn wederom geplaatst. Slechts kon tot onze teleurstelling de kroniek over 1930 niet in dit Jaarboek worden opgenomen. De bewerker berichtte, dat hij niet in staat was deze tijdig gereed te krijgen. Er zijn echter maatregelen genomen waardoor in de toekomst een meer geregeld verschijnen der kroniek gewaarborgd is. W. MOLL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 6