I EEN KAART VAN ’S-GRAVENHAGE VAN OMSTREEKS 1560-1570 DOOR A. TER MEER DERVAL 2) De hierbij gereproduceerde plattegrond van 's-Gra- venhage, zooals dit zich ongeveer moet hebben voor gedaan tusschen 1560 en 1570 is het resultaat van zeer veel en tijdroovend onderzoek. Het den Haag van de genoemde jaren was nog in menig opzicht gelijk aan het middeleeuwsche dorp. Bin nen zeer korten tijd echter zouden de woelingen van de Hervormingsjaren en de aanwezigheid van Spaansche troepen tijdens het beleg van Leiden het nog steeds tamelijk welvarende dorp doen verarmen, vervuilen en menig huis tot verval brengen. Toen de bange jaren voorbij waren was er veel te herstellen. Hierbij kwam, dat door de Hervorming de groote kloosters en de vele door het dorp verspreide kapellen overbodig werden. Zij werden weldra afge broken of verbouwd. Met de centrale regeering vestig- De reproductie van deze kaart is achter in dit Jaarboek opgenomen. 2) Bij de samenstelling van deze verklaring van de door mij geteekende kaart heb ik veel steun gehad van den gemeente archivaris, Dr. W. Moll, waarvoor ik hem hierbij gaarne dank breng. Tevens geef ik uiting aan mijn erkentelijkheid voor de welwillende wijze, waarop de ambtenaren van het gemeente archief mij bij mijn onderzoek van dienst zijn geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 10