96 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE Tot leden van de commissie van beheer werden be noemd de heeren mr. W. A. baron van Verschuer, G. H. Bauer, mr. H. M. A. baron van der Goes van Dirxland, A. P. Godon, G. P. Grandia, P. A. Haaxman, F. H. van Malsen, J. J. van Nieukerken en Jhr. mr. V. de Stuers. Tot voorzitter werd gekozen de heer De Stuers, tot secretaris de heer Haaxman. De eerste schenking aan het Museum was een ver zameling afgietsels van de in de Domkerk te Utrecht aanwezige overblijfselen der Nederlandsche kunst uit de 17e eeuw. De hartelijke medewerking en sympathie van de op volgende stedelijke besturen, die als een gulden draad door de geschiedenis der Academie loopt, was ook ge bleken bij de stichting van het Museum van kunst nijverheid. Voor de persoonlijke medewerking van mr. J. G. Patijn betoonde het bestuur zijn dank door hem te benoemen tot eerelid. Tot zoover de geschiedenis van het ontstaan van het Museum van kunstnijverheid. Men kan wel zeggen dat met die stichting voor de Academie een nieuw tijdperk werd ingeluid. Wel bleek ook die periode in haar be staan op den duur niet bestendig van aard, daar de in stelling haar program steeds gewisseld heeft naar de behoefte van den tijd, maar ontegenzeggelijk heeft de Academie in ’t laatste deel der vorige eeuw door haar onderwijs er veel toe bijgedragen om met toepassing van de kunst op het ambacht den kunstzin aan te kweeken en werkkrachten op dit gebied te vormen. Zij heeft dit vooral te danken gehad aan de opvolgende leeraren E. W. F. Kerling, Kuyper, J. D. Ros en F. Zwollo. Het was in die dagen, toen het sedert veel gebruikte woord ,,a thing of beauty is a joy for ever”, uit Enge land bij ons kwam overwaaien, dat aan onze Academie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 112