I i 98 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE t een verblijdend verschijnsel, dat sedert te danken. Herhaaldelijk werd hem in de jaarverslagen daarvoor hulde door de Museum-commissie gebracht, alsook voor de wijze waarop hij het groote doel van het Museum, de bevordering van het onderwijs, nastreefde door de voorwerpen in het Museum door de leerlingen te doen gebruiken om er naar te teekenen, te schilderen en te boetseeren. Voor den Raad van bestuur was het een groote zorg, dat aan het corps leeraren, die vele uren daags onder wijs gaven, slechts zeer karige tractementen konden worden gegeven. Telkens wanneer er door verhooging van subsidie eenige verbetering in den toestand kon ge bracht worden, ging er een juichtoon in de bestuurs- en ledenvergaderingen op. Zoo herinner ik mij, dat toen met ingang van 1 Januari 1889 de Staten van Zuid Holland 2.000,-subsidie toestonden, deze welkome toelage onmiddellijk besteed werd aan verlaging van het schoolgeld van leerlingen uit werkmansgezinnen, die in groot aantal den winteravondcursus bezochten, en aan verhooging van leeraarsbezoldigingen. Naar buiten bloeide de Academie doordat van haar onderwijs en de resultaten er van, blijkens de eind examens, een goeden roep uitging; naar binnen moest nu en later steeds de grootste bezuiniging in acht genomen worden. Een voor dien tijd vrij aanzienlijke vermeerde ring van inkomsten was intusschen in een tijdvak van 10 jaren bereikt. Bedroeg het totaal der ontvangsten en uitgaven in 1877 ruim 12.000,in 1888 was dat cijfer gestegen tot 26.000,dank zij vooral de verhooging van het gemeentelijk subsidie, dat in 1877 6150.be droeg, tot 12.000,terwijl de kosten van onderwijs, in 1877 8.500,gestegen waren tot het dubbele bedrag. Het is zeker

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 114