102 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE verwantschap tusschen directeur Koelman en zijn 2en directeur. Zij waren, behalve docent, ook uitvoerende kunstenaars en werkten dikwijls samen, mededingende in prijsvragen voor de oprichting van openbare monu menten. Van Vogel's samenwerking met Koelman moge ge noemd worden het standbeeld van Van der Werff door Koelman op de z.g.n. Ruïne te Leiden, waarvan het architectonisch gedeelte door Vogel werd ontworpen. Ook zonden zij samen een plan in er waren er 27 voor een paleis der Staten-Generaal. Tal van buiten- landsche architecten van naam dongen mede, zoodat de kans voor de beide architecten zeer gering was. Zooals men weet is er van een uitvoering niets ge komen, wat gelet op den bouwstijl van den tijd 1864) van achter beschouwd zeer gelukkig genoemd mag worden. De heeren Koelman en Vogel vleiden zich dus allerminst in aanmerking te zullen komen. Maar ook de andere mededingers kregen nul op het request. De uitspraak van de jury was, dat niet bekroond zou worden. Drie plannen werden echter aan de regeering voorgedragen om bij eventueele uitvoering als grondslag te dienen voor een nieuw project. Welnu, een der drie aan te koopen plannen was dat van Vogel en Koelman, en wel op grond dat dit project en vooral de versierin gen volkomen Nederlandsche toestanden uitdrukten. De eer was te grooter omdat beide Hagenaars die onder scheiding deelden met den toen zeer bekenden Berlijn- schen bouwmeester Ludwig Lang. Ook voor de Academie was deze uitspraak een loffelijke onderscheiding. Koelman was een zeer veelzijdig begaafd artist. Toen hij in 1844 zijn reis naar Italië ondernam, waar hij 14 jaren verbleef, moest hij als kunstenaar nog naam maken, maar hij deed dit reeds na zijn terugkeer in Neder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 118