112 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE Intusschen ging met de toeneming in bloei gepaard een steeds ernstiger wordend gebrek aan ruimte. Het gebouw aan de Prinsessegracht had, om te voorzien in ruimte voor het voortdurend aanwassen der schoolbe volking, reeds velerlei ver- en aanbouwingen ondergaan. Men had den stal van het belendend huis voor teeken- lokalen ingericht en in den tuin een gebouw van twee verdiepingen geplaatst; maar de Raad van bestuur het was in 1904 vroeg zich ernstig af, of het niet ver standiger en voordeeliger zou wezen, een geheel nieuw gebouw op te richten, dan voortdurend te lappen en Over ’t algemeen kan men zeggen, dat de eerste 10 jaren van de nieuwe eeuw voor de Academie tal van lichtpunten aanboden. Er waren niet meer zoo veel financieele zorgen om in de steeds toenemende behoef ten van het onderwijs te voorzien. Het in 1903 toege kende rijkssubsidie werd in 1906 van 5000 tot 10000 verhoogd, weldra gevolgd door de Gemeente, die hare toelage bracht op 29000, zoodat men in staat was het leeraarspersoneel weer wat beter te bezoldigen en in de behoefte aan leermiddelen ruimer te voorzien. Van ver schillende zijden ontving de Academie bewijzen van belangstelling, in de eerste plaats in den vorm van een legaat van den heer Sybrand Hingst, oud-lid der Tweede Kamer, die aan onze instelling een som van 10000, vrij van successierechten naliet, welke milde gave de Raad van bestuur besloot niet in de gewone ontvangsten op te nemen, maar ze tot een afzonderlijk fonds met den naam van den erflater te bestemmen. Reeds vermeldde ik de belangrijke Godon-stichting en het fonds van Vrouwe Vigelius, waarvan de rente in die mate was toegenomen, dat voor een volgenden wed strijd ook een prijs van 1000 kon worden uitgeloofd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 129