114 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE d-leerlingen, de heer Gratama (thans het Frans Halsmuseum), De Kruijf, Van der Lubben. De oud-leerlinge mej. J. Jansen, tegelijk vier leeraren in de elementaire vakken benoemd, allen ou<' directeur van Burger en Haaxman werd leerares in de Anatomie. Ook voorzag optreden van men de afdeeling Bouwkunde, bij het directeur Springer, van nieuwe leer krachten. O.a. trad als leeraar in de hoogste klasse bouwkunde op de heer J. J. Gort, voormalig assistent van prof. Evers aan de Techn. Hoogeschool, terwijl een uitstekende kracht gewonnen werd voor het vak meubel- teekenen door de benoeming tot leeraar van den heer J. M. Middelraad. De afd. Bouwkunde had in die dagen een groot ver lies geleden door het afscheid dat de heer Mialaret wegens familieredenen moest nemen. Mialaret is ge durende 20 jaren een groote stuwkracht geweest van het bouwkundig onderwijs, niet alleen door zijn kunde als docent, maar ook door de organisatie die hij aan dat onderwijs gaf. Vermelding verdient uit deze periode de toenemende bloei van den dagcursus in kunstnijverheidsvakken en het aanzienlijk aantal leerlingen in de afd. M. O. Voor de leerlingen bouwkunde en kunstnijverheid bleek het gebruik van de voorwerpen in het Museum van kunst nijverheid bij voortduring van groot nut. In dat museum werden van tijd tot tijd aanschouwelijke lessen gegeven, en hoezeer het opmeten en in teekening brengen van voorwerpen invloed had op de resultaten van het onder wijs, bleek ieder jaar op de tentoonstelling van het werk der leerlingen. De eerste voorzitter van het museum Victor de Stuers was in 1905 opgevolgd door mr. W. J. Snouck Hur- gronje, in wiens plaats in 1908 de niet minder kunst-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 132