120 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE school, tot lid van het bestuur gekozen, en in de vacature-prof. Evers dr. C. W. Lunsingh Scheurleer, die al spoedig optrad als penningmeester. Keeren wij na deze personalia weer tot het onder wijs terug, dan zien wij den nieuwen voorzitter Dr. Bos zijn taak aanvaarden in een belangrijke periode van de geschiedenis der Academie, de invoering van cursussen voor middelbaar technisch onderwijs. De voorbereiding had geleid tot een samenwerking met het bestuur van de Ambachtsschool, waar ook de noodzakelijkheid was gebleken van een hervorming der theoretische lessen aan de burger-avondschool, die dan samen zou gaan met het voorbereidend onderwijs aan de Academie. Aanvankelijk zou èn aan genoemde avondschool èn aan de Academie gelijksoortig onderwijs worden gegeven ter voorbereiding van de leerlingen, die na afloop van den cursus zich aan de Academie in technische richting zouden ontwikkelen. In overleg met de directeuren van Academie en Ambachtsschool werd een leerplan voor den voorbereidenden cursus ontworpen, voorts voor de inrichting van den cursus Middelb. Techn. Onderwijs een begrooting van kosten opgemaakt en adressen ge richt tot de subsidieerende lichamen, met verzoek om ter bestrijding van de kosten door een verhoogd subsidie bij te dragen. Na langdurige onderhandelingen werden de aange vraagde subsidies geheel of gedeeltelijk toegestaan en kon de reorganisatie van het onderwijs met den aan vang van het dienstjaar 1914/’15 in werking treden. Het hervormingsplan was van niet geringen omvang. Er behoorde uitbreiding te worden gegeven aan de op leidingscursussen voor de akte-exarnens M.O. teekenen, in dier voege dat volledige opleiding zou worden ge geven voor alle teekenakten. In aansluiting aan het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 138