KAART VAN ’S-GRAVENHAGE 1560—1570 5 Gereproduceerd in het Jaarboek 1924 t.o. bl. 2, en in dit Jaarboek t.o. bl. 31. Daar vindt men ook vermeld, waarom deze kaart uit 1614 moet zijn. groote schaal uitgevoerd en uiterst nauwkeurig en op haar konden heel wat perceelscheidingen, gangen e.d. worden teruggevonden, waarvan de loop blijkbaar in 300 jaren niet was veranderd. Tenslotte zij ook nog vermeld, dat voor enkele punten de vestingkaart van 1614 is gebruikt 1). Deze geeft vooral een goed overzicht van de in de naaste omgeving van den Haag bestaande slooten en waterloopen. Verreweg de meeste gegevens echter werden ge vonden in de ten gemeente-archieve berustende Trans portregisters, de tot het rechterlijk archief behoorende registers van overdracht van onroerend goed. Er is door de goede zorgen van de Vereeniging die Haghe een alphabetische klapper op gemaakt. Deze registers be ginnen in 1538 en ik heb ze tot ongeveer 1700 geheel doorgelezen. Deze zeer tijdroovende bezigheid is echter wel beloond geworden, want de Transportregisters, die steeds de belendingen der perceelen geven, hebben van het grootste deel van alle huizen een onnoemelijk aantal bijzonderheden opgeleverd. Ook de huisnamen, die op de kaart zijn vermeld, zijn aan deze registers ontleend. De op het Algemeen Rijksarchief berustende Hof boeken waarvan de Vereeniging die Haghe thans een uitgave in voorbereiding heeft zijn eveneens her haaldelijk geraadpleegd. Het is nauwelijks noodig mede te deelen dat van een groot aantal boeken en tijdschriftartikelen betreffende het 16e eeuwsche den Haag is kennis genomen. Niet alle zoodoende bekend geworden bijzonderheden konden in de kaart verwerkt worden. En ook waren de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 14