122 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE bestuur mocht zich in deze jaren van en krachtige actie ook verheugen van nieuwe leden der Vereeniging, laatste onderwijs de hoofdleeraar Kuyper reeds zijn uitnemende zorgen gewijd, na zijn overlijden in 1912 waren zijn lessen tijdelijk waargenomen door den heer J. D. Ros, en bij de hervorming werd tot Kuyper’s op volger benoemd de sierkunstenaar F. Zwollo, die voor de opleiding van zijn leerlingen in de bewerking van metalen een atelier te zijner beschikking kreeg. Naast het schilderen naar levend model werd een speciale cursus voor decoratief schilderen ingesteld onder den bekwamen leeraar Ch. Roskam. De beeldhouwer Toon Dupuis en de architect S. de Clercq, die tot de zeer gewaardeerde leerkrachten hadden behoord, verlieten het onderwijs, daar hun tijd door de praktijk van hun vak te veel in beslag werd genomen. De boetseerlessen werden opgedragen aan de heeren C. A. Smout en M. J. R. Hack; als leeraren in de bouwkunde traden op, ter assistentie van de,n hoofdleeraar van der Kloot Meyburg, de hh. van Breen, Bettink, Goslinga en Wijndels de Jongh; als leeraar in algemeenen dienst en in de kunstgeschiedenis de heer J. Rijkse, en in meubel- en interieurteekenen de heer H. C. Verbrugge. De Raad van vernieuwden bloei in de toetreding wier belangstelling geprikkeld werd doordat geregeld in het winterseizoen voordrachten werden gehouden over kunstgeschiedenis en bouwkunst en van tijd tot tijd ook speciale tentoonstellingen. Zoo werden een reeks winters, op de Zaterdagmiddagen, door den tegenwoor- digen prof. Huib Luns, hoogleeraar aan de Techn. Hoogeschool, in die dagen hoofdleeraar aan de Academie te Rotterdam, voordrachten gehouden over de geschiedenis der beeldende kunsten, over het figuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 140