126 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE van Alphen, tevens lid van den die tot aan zijn vertrek naar buitengewone belangstelling voor o.a. door waardevolle schenkingen, vooral geschied onder leiding van van den heer Frederiks, directeur Springer mede als directeur van het Museum optrad. 1) In 1906 was tot schrijver aangesteld de heer G. F. J. Hol- ling, gep. sergeant-majoor-schrijver bij het corps mariniers. Hol- ling heeft tot aan zijn dood in 1916 de Academie gediend op een wijze, die voorbeeldig was. Hij was de vraagbaak van iedereen, de vertrouwensman van het bestuur, de vriend van leeraren en leerlingen en buitengewoon stipt en Was tot dusver de administratie van het financieel beheer door den penningmeester gevoerd met assistentie van een schrijver x), de verhoogde subsidiën en de financieele reorganisatie maakten dringend noodzakelijk de aanstelling van een administrateur, die ook den direc teur van een deel zijner administratieve werkzaamheden zou ontlasten. Dientengevolge benoemde de Raad van bestuur, met ingang van 1 Januari 1915, den heer A. C. Spoel tot die betrekking. De verbetering van den financieelen toestand werd ook nu weer te baat genomen voor een herziening der salarissen van het onderwijspersoneel. Tevens was het bestuur nu in staat om te voorzien in herhalingsonder- wijs voor die leerlingen, die niet voldoende onderlegd Scheurleer meermalen bij collectief bezoek, en mejuf frouw Prins de Jong, phil, studente te Utrecht eiken dag, aanwezig waren om bezoekers inlichtingen te geven, was deze belangrijke tentoonstelling zeer leerzaam. Het Museum had in die jaren tot voorzitter den heer P. A. J. baron de Smith Academie-raad, een man het buitenland, een het Museum toonde, De reorganisatie was den conservator J. D. Ros, terwijl in de plaats de vraagbaak van iedereen, nauwkeurig in zijn werk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 144