IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 127 en het meubi- van bovenge- teekeningen Ook voor de Academie gingen de mobilisatiejaren waren om met vrucht het onderwijs aan de Academie te volgen of voor wie het onderhouden van de leerstof wenschelijk mocht heeten. Een herziening der Statuten was noodig geworden door de nieuwe bestuursorgani satie, door het in werking treden van een Leeraren- college en een dagelijksch bestuur uit dat college, dat samen zou werken met de Commissie van Onderwijs. De herziening kwam in de ledenvergadering van 9 Februari 1915 tot stand en verkreeg de Koninklijke goedkeuring. De 28e Mei van dat jaar bracht rouw over de Academie door het overlijden van den heer Jan Springer, die gedurende 9 jaren aan het hoofd van het onderwijs had gestaan en aan wiens organiseerend talent, be kwaamheid en buitengewone toewijding in een tijd dat een vaste hand en strenge leiding noodig waren, de Academie groote verplichtingen heeft gehad. Aan zijn graf brachten de voorzitter dr. Bos en de heeren prof. Evers en ir. R. A. van Sandick Springer’s veelzijdige verdiensten, vooral ook als eminent architect, in her innering. Den 3en Juli d.a.v. werd in de Academie met eenige plechtigheid een tentoonstelling geopend van door Springer nagelaten werken in tegenwoordigheid o.a. van de leden van den Raad van bestuur, leeraren en leerlingen, hoogleeraren van de T. Hooge School, archi tecten, wethouder Jurriaan Kok, familiebetrekkingen en vrienden van den ontslapen kunstenaar. Ter blijvende gedachtenis aan Springer mocht de Academie er in slagen, behalve de boeken lair van zijn werkkamer, ook een deel noemde nalatenschap van ontwerpen en in haar bezit te krijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 146