128 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE niet onopgemerkt voorbij. Ter tegemoetkoming van ouders en verzorgers die door de tijdsomstandigheden werkloos werden of in verdiensten achteruit gingen, gaf de Raad van bestuur aan de kostelooze toelating tijdelijk meer dan gewone uitbreiding. Lokalen werden beschik baar gesteld voor een tijdelijken avondcursus in het bouwkundig teekenen aan werklooze bouwvakarbeiders en opzichters-teekenaars, en aan ruim 100 militairen werd gelegenheid gegeven om aan de Academie onder wijs te ontvangen. Daarbij kwam dan nog een aantal uitgewekenen, Belgen, Duitschers en Polen zich aan melden om hun afgebroken studiën hier voort te zetten. In dien veelbewogen tijd trad als nieuwe Directeur op de heer P. Doorn, directeur van de Ambachtsschool en van de door hem ontworpen nieuwe Middelbaar Technische School te Haarlem. Met groote opgewekt heid leidde dr. Bos de installatie-vergadering den 16en Februari 1916. Zeker kon toen niemand vermoeden, dat reeds kort daarna, den óen Mei, de intellectueel en physiek zoo sterke persoonlijkheid die dr. Bos was, aan zijn gezin, zijn land en zijn volk zou ontvallen. Waar de redenaar in bovengenoemde vergadering, de laatste door hem bijgewoond, sprak van de eervolle plaats door de Academie onder de instellingen van onderwijs inge nomen, wisten velen dat zijn aandeel aan die opleving tot nieuwe krachtsontplooiing van bijzondere beteekenis mocht genoemd worden. Met enkele sprekende cijfers had hij den vooruitgang van de Academie in de laatste jaren toegelicht. Zeker zouden wij op dat oogenblik nog niet zoover gevorderd zijn, indien niet dr. Bos door den invloed die van hem uitging in de Staten-Generaal en in den lande en door in zijn geschriften en redevoerin gen te wijzen op den achterstand die op het gebied van het vakonderwijs nog moest worden ingehaald, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 147