IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 129 autoriteiten bewogen had om deze en andere instel lingen met de vermogende hand te steunen en tot breeder werkzaamheid in staat te stellen. Ongeveer te gelijkertijd met den nieuwen directeur trad, ter vervanging van dr. Bos, als voorzitter op ir. J. A. G. van der Steur, hoogleeraar in de bouwkunde aan de Technische Hoogeschool. Het was in die dagen, dat onderhandelingen werden gevoerd met het bestuur der Ambachtsschool over een zoodanige reorganisatie, dat het lager technisch onder wijs van de Academie zou kunnen worden verwijderd. Nadat desbetreffende voorstellen door de subsidieerende autoriteiten waren goedgekeurd en een regeling van de subsidie was vastgesteld, kwam het volgende jaar het lager technisch onderwijs onder beheer van de Am bachtsschool en ging een aantal leeraren, met dezelfde rechten van salaris en pensioen, van de Academie naar de Ambachtsschool over. Een andere maatregel was het huren van een huis met groote bergplaats aan de Beeklaan, waar de leer lingen van den voorbereidenden cursus M. T. O., voor zoover zij slechts theoretische vooropleiding hadden gehad, practisch te werk werden gesteld. Als leeraar voor dezen cursus benoemde de Raad den heer J. H. B. Büthfer. Toen er later plaats kwam in den tuin der Academie, werd daar de zoogen. timmerwinkel over geplaatst. Slaan wij de annalen op van het Museum van kunst nijverheid uit die jaren, dan zien wij ook hier de be wijzen van groote belangstelling van het lid der Commissie van beheer, wijlen dr. Bos. Hij had in den korten tijd dat hij in de besturen van Academie en Museum zitting had, ook voor het Museum zeer ge- 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 149