KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 6 ter beschikking staande gegevens weer niet zoo volledig, dat niets aan de fantasie behoefde te worden overge laten. Ik ben mij bewust, dat menige onnauwkeurigheid in de kaart moet voorkomen, maar toch meen ik, dat de grootste graad van nauwkeurigheid is bereikt, die met de thans beschikbare gegevens verkregen kon worden. Van het grootste gedeelte der in 1570 bestaande huizen zijn overdrachten gevonden. Van enkele straten zooals b.v. de Groenmarkt en het Kerkplein, de oostzijde van de Hoogstraat, de westzijde van de Veenestraat en nog verscheidene meer, zijn van alle perceelen trans porten aangetroffen. Het is dus zeker, dat daar het aantal der langs de straten geteekende huizen juist is. In de andere straten kon het aantal slechts benaderd worden. Niet alle stegen en gangen, wier bestaan uit de trans porten bleek, konden geteekend worden. Maar de voor naamste werden aangegeven en ook die, welke heden ten dage nog bestaan. Het is n.l. belangwekkend om te zien hoe zulke kleine doorgangen meer dan drie en een halve eeuw behouden kunnen blijven. Zoo is gestreefd een zoo juist en zoo volledig moge lijke afbeelding te geven van den Haag vlak vóór de Hervorming. Het beeld, dat onze kaart vertoont, geeft een om vangrijk en belangrijk dorp. Weliswaar was, zooals we weten, de welvaart verminderd. Het was sedert lang geen residentie van den landsheer meer, de eens zoo bloeiende lakenindustrie was in groot verval, de plundering door Maarten van Rossum in 1528, de ernstige kerkbrand in 1539, de groote onzekerheid der tijden hadden den bloei van 's-Gravenhage veel afbreuk gedaan. Maar toch was het nog een prachtig en statig dorp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 15