IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 137 mutatie in den Raad van bestuur. Tot leedwezen van zijn collega’s nam de heer H. J. van der Weele ontslag als lid en onder-voorzitter. Gedurende een lange reeks van jaren was hij zoowel in de bestuursvergadering als in de commissie van onderwijs een buitengewoon actief lid geweest. De ledenvergadering benoemde hem dan ook, op voordracht van het bestuur, tot eerelid. Ook de heeren Klinkenberg en prof. Hallo traden uit den Raad en werden vervangen door dr. H. P. Berlage en H. J. Haverman. In de vacature-v. d. Weele werd voor zien door de benoeming van Jhr. mr. W. Th. Gevers Deynoot, wiens lidmaatschap van het bestuur als ver tegenwoordiger van het gemeentebestuur had opge houden door zijn uittreden uit den Gemeenteraad. In zijn plaats werd als vertegenwoordiger van den Gemeen teraad door dien raad benoemd de heer ir. J. W. Albarda, wethouder van 's-Gravenhage. Terwijl wel het nieuwe leerplan van den heer Doorn om te geraken tot een aesthetisch en hoogstaand insti tuut van onderwijs kon worden doorgevoerd, moest het door hem ontworpen bouwplan, een groep van ge bouwen ten einde de verschillende afdeelingen pavil- joensgewijs onder te brengen, in portefeuille blijven. Maar wat ook bleef en zich telken jare herhaalde, was de klacht, dat de meeste lokalen van het oude gebouw door te geringe ruimte en slechte situatie ongeschikt waren voor het zich steeds meer uitbreidende onderwijs. Er moest dus een noodmaatregel getroffen worden, toen het bleek dat door het grooter aantal leerlingen, dat zich voor den Middelb. Technischen cursus had aangemeld, het onderwijs niet langer gegeven kon worden in de lokalen aan de Prinsessegracht no 2. De Raad van Bestuur besloot toen een drietal nieuw ge bouwde, naast elkaar gelegen gebouwen aan den Raam-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 157