7 KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 slechts Delft ook dat den vreemdeling in verrukking bracht. Het groote grafelijke kasteel, de zeer talrijke adellijke woningen, de twee groote kerken, de vijf kloosters met hunne kapel len, de talrijke kleinere kapelletjes en niet het minst het pas gebouwde dorpshuis gaven het dorp een bijzonder cachet. De nabijheid van bosch en duin maakte het tevens tot een liefelijke plaats. De wegen van Leiden naar 's-Gravesande, van naar de zee kruisten zich in het dorp, Delft was langs de Vliet te water bereikbaar. Het dorp telde ongeveer 1000 woningen en enkele wegen waren bestraat. Straatverlichting was nog onbekend en met de veiligheid ’s avonds was het niet zeer goed gesteld. Het was dus wel een echt dorp, zij het ook een belangrijk dorp met veel groote gebouwen, dat onze kaart afbeeldt. Tenslotte moge een wandeling door het dorp gelegen heid bieden de aandacht te vestigen op enkele bijzonder heden, die op onze kaart zijn te zien. Wat de uitgestrektheid van het door ons afgebeelde terrein betreft, het meest noordelijke gebouw is de z.g.n. Noortmolen, die gelegen was op den hoek van de tegen woordige Zeestraat en de Sophialaan. De molen is nog niet zoo lang geleden afgebroken, ouden van dagen kunnen zich hem nog herinneren. Eenigszins westelijk merkt men een groote, eenzaam liggende hofstede op. Ze zou later den naam van Meerdervoort krijgen en lag aan de op den duur naar haar genoemde laan ter hoogte van het Flatgebouw Oldenhove. Op de kaart van Jacob van Deventer is de weg, waaraan deze hofstede ligt, niet aangegeven. Toch zal er reeds een zandweg of duinslag langs den zoom der duinen hebben geloopen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 16