144 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE producten l de Haagsche Vereeniging van Kunstnijverheid, wier hoofddoel zou zijn het bijeenbrengen van producten van oude en nieuwe kunstnijverheid. De directeur, dr. van Gelder, drukte in die dagen als organisator zijn stempel op de verschillende collecties door ze niet meer te rangschikken naar techniek en ge bruik, doch ze bijeen te brengen volgens cultuurtijd- perken, die dezelfde stijlkenmerken vertoonen. Zoo zullen zich de bezoekers in die dagen herinneren de in zaal IX opgestelde verzameling Grieksch aardewerk en de collectie Romeinsche sculptuurfragmenten, aangevuld met door den heer Lunsingh Scheurleer in bruikleen afgestane Grieksche fragmenten en gedeelten van Romeinsche fresco’s, welke later naar het nieuwe Museum in de Carnegielaan zijn overgebracht. De eerste waarschuwing dat al deze kunstschatten in de beide musea gehuisvest waren in een gebouwen complex, dat door zijn hokkerige indeeling allerminst gevrijwaard was tegen brandgevaar, kreeg men op een Zondagmorgen (13 Maart 1921), toen in de aangren zende woning van den concierge een brand ontstond, welke zeer gevaarlijk dreigde te worden, daar hij over sloeg naar het trappenhuis dat aan het Museum grenst. Door het snel ingrijpen van de brandweer en den door een eikenhouten deur geboden weerstand, die Museum en trappenhuis scheidde, bleef het Museum gespaard en beperkte de ramp zich tot eenige waterschade aan zolde ring en vloer van een der zalen, waaruit de meeste voor werpen verwijderd hadden kunnen worden. Het gevolg was, dat het Museum gedurende een groot gedeelte van het jaar gesloten moest blijven voor het repareeren en opknappen der vertrekken en voor bovengemelde reorganisatie. Het was niet de eerste maal, dat de Academie be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 164