IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 149 De schade aan het gebouw, bij de fa. de Jong en Co. te Amsterdam verzekerd, bedroeg 3000.Het meubi lair was door de feestcommissie verzekerd bij de Haag- sche Brandwaarborg Mij. en de Mij. de Phoenix, voor 40.000.De schade daaraan bedroeg 28.000. Het laatste tooneel speelde zich af in de eerstvolgende vergadering van den Gemeenteraad. Na een levendig debat stelde mr. A. de Pinto voor, B. en W. uit te noodigen in de eerstvolgende vergadering alle noodige inlichtingen te geven. De voorzitter antwoordde, dat B, en W. daartoe dadelijk bereid waren en dat niets hun aangenamer was, omdat zij overtuigd waren alles gedaan te hebben wat hun door hun plicht geboden werd. De voorzitter gaf toen uitvoerige inlichtingen, deelde de verschillende schrifturen ter zake mee en herhaalde ten slotte, dat ten deze niet anders gehandeld had kunnen worden. De heer van Kerkwijk stelde daarop voor, onder steund door de heeren de Charro en Maas Geesteranus, dat de Raad zou besluiten: ,,De Gemeenteraad, gehoord de inlichtingen van den Burgemeester omtrent het gebeurde met den brand in de Teekenacademie, en overtuigd dat B. en W. alles heb ben verricht wat wenschelijk was, betuigt den voorzitter en den wethouders zijn dank voor het verrichte en de genomen maatregelen.” Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangeno men en vervolgens algemeen toegejuicht. Oorzaak: Een der bedienden, in plaats van één der lichten uit te doen, trok bij ongeluk een brandende kaars naar beneden; deze viel in het gaas en veroor zaakte den brand. Hoewel in de sedert verloopen bijna 70 jaren boven het oude gebouw het spook van brandgevaar steeds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 169