150 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE ’S-GRAVENHAGE dergelijk experiment als herhaald. de Han- met de i de van voor- Onderwijs, K. en van vele van Den heeft gedreigd, heeft zich een boven beschreven nooit meer x) De heer Lunsingh Scheurleer was kort na elkaar doctor h.c. geworden van twee universiteiten, die van Dantzig en die van Amsterdam. Den 5en Febr. 1925 had de promotie plaats te Dant zig, den 8en Januari 1926 te Amsterdam, bij welke laatste plech tigheid zijn vrienden hem een album met bijdragen en illustraties aanboden. Een niet minder belangrijke datum dan die van stichting van het Gips-museum in de ontwikkeling de Academie als kunstinstituut, was de 20ste December 1924. De voorzitter der Academie, dr. C. W. Lunsingh Scheurleer 1), die reeds in zijn leerlingtijd aan i' delsschool te Dresden, in 1899 begonnen was studie van de oud-Grieksche cultuur, had zijn kleine verzameling uit dien tijd allengs uitgebreid tot een collectie van zulk een omvang en verscheidenheid, dat voor de opstelling een planmatig ingerichte lokaliteit vereischt werd. De plannen rijpten ten slotte tot de stichting van een geheel nieuw Museum, dat in de Carnegielaan verrees naast het daaraan belendende ge bouw met de verzamelingen op allerlei kunsthistorisch en wetenschappelijk, vooral musicologisch gebied van wijlen Scheurleer’s vader, dr. D. F. Scheurleer. In het nieuwe Museum werden ondergebracht, behalve de verzameling van Grieksche kunstnijverheid van den stichter, die van Egyptische kunstnijverheid van prof, von Bissing en die van Oost-Aziatische sculptuur van baron von der Heydt uit Zandvoort. De opening van het Museum geschiedde op melden datum door den Minister van W. dr. Th. de Visser, in tegenwoordigheid genoodigden, o.a. burgemeester en wethouders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 170