IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 155 nog in haar archief bewaart van de leerlingen der Architectuurklasse tusschen de jaren 18241886, en het werk van den tegenwoordigen Architectuurcursus, waardoor een vergelijkend overzicht geboden werd van de bouwkunde een eeuw geleden met de moderne archi tectuur. Op het karakter van deze expositie en de ont wikkeling der kunst in de 19de eeuw vestigde de voor zitter, dr. Lunsingh Scheurleer, de aandacht in zijn openingsrede. De nieuwe cursus werd in 't leven ge roepen in een tijd, waarin zich een nieuwe stijl begon te ontwikkelen, die een aanvang nam in de architectuur. De spreker hoopte dat de leerlingen onzer Academie, wanneer zij eenmaal leerlingen-af zijn, een leidende rol in de kunst mogen vervullen en zich dan herinneren zullen het oude gebouw, waar, hoe oud en rommelig het ook was, toch een geest leefde, jong en krachtig genoeg om zich ook in dezen tijd te doen gelden. Aan de tentoonstelling, die in de vakbladen zeer gunstig beoordeeld werd, waren eenige voortreffelijke werkstukken toegevoegd van de beeldhouwafdeeling, waar juist dat jaar voor de leerlingen der hoogste schilderklassen een nieuwe boetseercursus was ingesteld onder leiding van den leeraar Ingen Housz. Uit het rapport van de rijksgecommitteerden bij de eindexamens van den Middelb. Techn. dagcursus bleek herhaaldelijk hun tevredenheid over het door de candi- daten afgelegde examen. Van de 14 leerlingen van het hoogste studiejaar kon in 1926 aan 13 het getuigschrift worden uitgereikt, in 1927 aan 16 van de 18 candidaten. De geslaagde jongelieden vonden in de praktijk spoedig een plaats. Ook van den avondcursus M. T. O. Bouw kunde waren de resultaten zeer gunstig. In 1927 slaag den alle 12 candidaten voor het eindexamen. Tot de personalia van de jaren 1926 en '27 behoort

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 175