158 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE Lodder en ir. A. C. van Horssen. Bovendien werd aan dien avondcursus, ter vervanging van ir. v. d. Broek, die ontslag nam, de heer ir. J. H. Redelaar benoemd. De drie museums der Academie hadden in de be sproken jaren wederom aanzienlijke aanwinsten verkre gen door schenking en door aankoop. Zoo mocht de commissie voor het Museum van kunstnijverheid zich verheugen in de offervaardige belangstelling van mevrouw van Welderen Rengersvan de Poll, door het afstaan in bruikleen o.a. van waardevolle meubelen, van een eetservies van Saksisch porcelein (121 stuks) en 5 Chineesche vazen, in 1928 gevolgd door een groot aantal meubelen in de Lodewijk- en Empire-stijlen. De glasfabriek Leerdam schonk een uitgebreide collectie modern glas, een zeer welkom geschenk. Het Museum van reproducties van beeldhouwkunst bleef goede diensten bewijzen aan het onderwijs door het afstaan van afgietsels voor het onderwijs in de ver schillende klassen en doordat in het Museum en in dat van kunstnijverheid de candidaten voor de examens M. O. handteekenen werden geëxamineerd. Ook het be zoek van het publiek en het aantal excursies naar het Gipsmuseum bleef bevredigend. De aankoopen moesten zich bepalen binnen de grenzen van de zeer beperkte geldmiddelen. De aanwinsten namen toe door belang rijke schenkingen van particulieren, o.a. van den direc teur dr. Lunsingh Scheurleer, mevr, van Idsingavan Hogendorp, dr. H. P. Berlage, den beeldhouwer Ingen- Housz e.a. Het Rijksmuseum te Amsterdam schonk meermalen reeksen belangrijke afgietsels van antieken, o.a. de liggende Ariadne uit het Vatikaan, de Apollo van Belvédère, de Diana van Versailles, enz., terwijl van de Vereeniging van vrienden van het Gipsmuseum talrijke beelden werden aangekocht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 179