u 164 ACAD. VAN BEELD. KUNSTEN TE 'S-GRAVENHAGE f Waterstaat, mede namens zijn zuster, mevr, de wed. Springer, aanbood een portefeuille getuigschriften en eerbewijzen uit de nalatenschap van wijlen zijn zwager, den heer Springer, in leven directeur der Academie. Tegelijkertijd werd de bibliotheek verrijkt met het prachtwerk over W. B. Tholen, ter gelegenheid van zijn 70en verjaardag den eminenten artist vereerd, ge schenk van het lid van den Raad van bestuur, den heer Bakels. Uit bovengenoemd Haverman-fonds werd in 1931 het bedrag uitgereikt aan den leerling der schilderklasse A. F. Hartman. Bij de intrede van het jaar 1932, het jaar van het 250-jarig bestaan der Haagsche Teekenacademie, was zoowel het Dag- als het Avondonderwijs, volgens de organisatie van directeur dr. ir. Plantenga, verdeeld over 4 afdeelingen, terwijl aan het Avondonderwijs nog een 5de afdeeling werd toegevoegd, voor vervolgonder wijs in architectuur, binnenhuiskunst en constructiebere- kening (ijzer- en gewapend betonconstructie). Op 31 December 1931 volgden het onderwijs 667 leerlingen, 500 mannelijke en 167 vrouwelijke, een vooruitgang, sedert het vorige jaar, met 78 leerlingen. Sedert de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen toestemming verleende voor den bouw eener grootendeels nieuwe Academie op de zelfde plaats, werd aan de voorbereiding van den nieuwen bouw krachtig voortgewerkt. Toen, temidden van de plannen voor de viering van het 250-jarig bestaan, trof de Academie een gebeurtenis, die haar op het verlies van haar algemeen hooggeachten leider te staan kwam. De crisis-ramp van de Bank- Scheurleer deed den voorzitter der Academie besluiten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 185