IN DE VIJFDE HALVE EEUW VAN HAAR BESTAAN. 165 I den heer en in de den heer van zijn ontslag te nemen. De Raad van bestuur kon niet anders doen, hoe noode ook, dan hem dit verleenen. Het werd den heer Lunsingh Scheurleer, onder betui ging van groot leedwezen en in de hoop dat zijn heen gaan uit het bestuur slechts tijdelijk zou zijn, gegeven. In een kort daarop gehouden ledenvergadering koos de Raad den heer H. Vreede tot lid van het bestuur en werd dr. H. P. Berlage herbenoemd, waarop de be stuursvergadering in de vacature van voorzitter voorzag door de verkiezing van mr. dr. R. S. Bakels, in de Vacature Bakels door de verkiezing van A. O. van Kerkwijk als onder-voorzitter, vacature D. Hayer door de verkiezing van H. Vreede als penningmeester, zoodat de Raad bestuur thans is samengesteld als volgt: Mr. dr. R. S. Bakels, voorzitter; A. O. van Kerkwijk, onder-voorzitter; P. A. Haaxman, secretaris; H. Vreede, penningmeester; ir. J. W. Albarda, dr. H. P. Berlage, mr. J. K. van der Haagen, mr. G. A. van Haeften, H. v. d. Kloot Meyburg, Ch. N. E. de Moor, F. Span jaard, ir. L. J. M. Feber en Joh. Vorrink, de beide laat ste heeren vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 186