KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 10 kapel (V). Ze lagen nog geheel in hun dubbelen grach tengordel, zooals op de kaart duidelijk te onderscheiden is. Aan de zuidzijde ziet men tusschen de grachten in reeds den eigenaardig gekromden weg, die later bebouwd zou worden en den Hofsingel zou gaan vormen. De Ge vangenpoort (X) ziet men duidelijk en men zal op merken, dat aan den N.O.hoek van den vijver geen poort staat. Hier is wel gedurende eenige tientallen jaren een poort met een torentje geweest. Maar deze is pas in de tachtiger jaren van de 16e eeuw gebouwd en reeds afgebroken toen in 1636 de Nieuwe Doelen, dien wij nu als gemeentemuseum kennen, werd gezet. Hierop wordt nog eens speciaal gewezen, omdat men in menig boek vermeld en op menige reconstructie van het mid- deleeuwsch kasteel geteekend vindt, dat deze laat-16e eeuwsche poort even vroeg gebouwd zou zijn als de Gevangenpoort. De beide Doelengebouwen, zoowel dat van St. Joris (a) als van St. Sebastiaan, ziet men aan het Tournooi- veld. Het nog bestaande torentje van den St. Joris- doelen echter zal men op de kaart vergeefs zoeken, want ook dit dateert pas van het einde van de 16e eeuw, al vindt men ook dit op enkele reconstructie-afbeeldingen van het middeleeuwsche den Haag ten onrechte afge- beeld. De kooltuin van het Hof besloeg het tegenwoor dige Plein. Het Buitenhof werd omringd door hofgebouwen van lagere orde en ook door particuliere woningen. Het meest valt in het oog de Diefsteen (W), de oude ge vangenis. Men heeft deze wel eens elders gezocht maar uit een transport van 1578 blijkt dat het gebouw ten westen slechts door een gang van de tegenwoordige Hoofdwacht was gescheiden. De vorm is ontleend aan het perspectief van Londerseel en de kaart van 1570.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 19