KRONIEK OVER 1930 178 26 Febr. 28 28 5 7 9 het Huis 13 13 14 18 Opening der feestelijkheden ter herdenking van het vijftig-jarig bestaan der Haagsche afdeeling van „Patrimonium’’ met eene wijdingssamenkomst in de Valkenboschkerk. De Directeur der Gemeentewerken Ir. J. Lely neemt afscheid van zijn personeel. Installatie door den Minister van Water staat van het Bestuur en de Directie van de Stichting „het Nederlandsch Postmuseum”. 2 Maart. Overlijden van den Vice-Admiraal b. d. F. J. Stokhuyzen, Adjudant i.b.d. van H. M. de Koningin. Intree-rede van den predikant bij de Ned. Herv. Gemeente Ds. G. B. Westenburg in de Groote Kerk. Overlijden van den oud-Voorzitter van de Algemeene Rekenkamer Jhr. Mr. H. van Reen en. Overlijden van den Generaal-Majoor der Artillerie b.d. Jhr. W. F. G. A. von Pestel. Overlijden van den Directeur van van Bewaring H. J. Ramaker. Opening in de Ridderzaal eener Conferentie tot Codificatie van het Volkenrecht, bijeen geroepen door den Raad van den Volken bond. Openbare zitting in „De Twee Steden’’ van de Vereenigde Conferentie van den Inter nationalen Vrouwenraad en de Nationali- teitscommissie van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijk Staatsburger schap. Opening in het perceel Delftschelaan 2 van eene Steiner-Polikliniek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 199