186 10 11 12 16 24 26 26 28 15 15 6 Sept. 7 8 KRONIEK OVER 1930 van Generaal de van het Krijgsgeschied- den Generalen Staf. ’s-Gravenhage van den Minister Nijverheid der Unie van Groote A.V.R.O.-demonstratie op Houtrust. Zeventigste verjaardag van Mgr. Dr. Nolens. Feestelijke herdenking in het Kurhaus van het dertig-jarig bestaan van de afdeeling ’s Gravenhage van het Algemeen Neder- landsch Verbond. Negentigste verjaardag Bas, oud-Directeur kundig Archief van Bezoek aan van Mijnwezen en Zuid-Afrika A. P. Fourie. van het Rotary-Congres op Sein- Opening post. Opening van de derde Haniaschool. Huldiging van den Directeur-Hoofdredac- teur van het dagblad „de Residentiebode” S. Bruysten bij gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum. Nationale vaandelgroet aan H.M. de Konin gin door 414 vereenigingen op het plein voor het Huis ten Bosch. Afscheidsavond in Hotel „de Twee Steden” ter eere van Deken H. A. Th. van Dam, bij zijn heengaan als pastoor der St. Jacobus- kerk. Teraardebestelling van het stoffelijk over schot van de schrijfster Anna de Savornin Lohman. Onthulling van het monument „Ot en Sien” in het Zuiderpark door Prinses Juliana. Installatie van den nieuwen pastoor der St. Jacobuskerk in de Parkstraat W. L. van Adrichem.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 207