KRONIEK OVER 1930 188 11 19 21 22 22 24 26 14 17 Opening van een groephuis der C. J.M.V.- Padvinders-Vereeniging in de Christiaan de Wetstraat 7. 11-26 Oct. Tentoonstelling van prenten uit de Ge meentelijke Verzameling betreffende Haag- sche Markten en Pleinen voorheen en thans in het Gemeente-Archief. Overlijden van Mr. S. van Houten. Overlijden van den geneesheer Dr. J. H. Hanken. De oud-Staatssecretaris van Amerika Kellogg, tot rechter in het Perm. Hof van Intern. Justitie benoemd als opvolger van Hughes, die als zoodanig ontslag heeft genomen, komt te 's Gravenhage aan. Opening van het wijkgebouw in Wijk XI der Ned. Herv. Gem. aan de Hooigracht. Overlijden van Mr. Dr. H. W. van Sandick, oud-President van het Hoog Militair Ge rechtshof. Eerste der vier samenkomsten, belegd door de Ned. Herv. Gemeente, naar aanleiding van het 150-jarig bestaan der „Zondags scholen”. Op het Ministerie van Buitenl. Zaken te ’s Gravenhage worden besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de Belgische en de Scandinavische Regeeringen over de uit legging van de zgn. meest-begunstigings- clausule. Mr. B. C. J. Loder te 's Gravenhage wordt benoemd tot President van den Eereraad, ingesteld krachtens het besluit van het te Berlijn gehouden Congres der Intern. Jour-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 209