L 2 3 5 6 12 KRONIEK OVER 1930 190 1 Dec. 6 8 16 17 en huldiging bij die oud-Minister van Nijverheid Ir. H. A. den kunstschilder H. J. van den Referendaris bij het Arbeid, Handel en Nijver- Overlijden van Departement van heid K. Th. G. Lange. Overlijden van der Weele. Overlijden van den gep. Generaal-Majoor W. Laatsman, gewezen Plaatselijk Comman dant van 's Gravenhage. De nieuw-benoemde Burgemeester der Resi dentie, Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, vestigt zich metterwoon te 's Gravenhage. Zeventigste verjaardag gelegenheid van den Landbouw, Handel en van IJsselstein. Het Perm. Hof van Intern. Justitie doet ten tweedemale uitspraak in de aangelegenheid van de vrije zónes van Hoog-Savoye en het land van Gex, waarbij een nieuwe termijn aan Frankrijk en Zwitserland wordt gegeven teneinde rechtstreeks tot overeenstemming te geraken. In eene speciaal daartoe bijeengeroepen ver gadering van den Gemeenteraad wordt Burgemeester Bosch van Rosenthal geïnstal leerd. Installatie van den nieuw-benoemden Advo- caat-Generaal bij het Gerechtshof te 's Gra venhage Mr. J. A. de Visser. Afscheid en huldiging van den Rector van het Nederlandsch Lyceum Prof. Casimir. De Gezant van Venezuela Dr. Cardenas herdenkt in Diligentia voor een uitgelezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 211