22 Juni. 1 Juli. KRONIEK OVER 1931 199 22 27 Wed. Weers 28 28 het Bad- 29 29 29 Juni. In- 30 2 2 aan Licha melijk Gebrekkigen in de Ridderzaal. Opening van het 5e Congres van het Ver bond van Electrotechnische Handel en dustrie in het Seinposttheater. Onverwacht bezoek van de Zeppelin boven de Residentie. Eerste Internationale Congres voor Lasch- techniek en Stoomketelbouw. 25-jarig bestaan van de H.B.S. aan de Waldeck Pyrmontkade. Overlijden van Prof. C. Spat, Leeraar aan de Hoogere Krijgsschool. heeft de Haagsche Herv. Stadszending een Centraal Bureau gevestigd. Opening van het P. E. N. Congres in de Ridderzaal. Overleden te Haarlem Ds. J. L. T. de Meyere, emeritus predikant der Ev. Luth. Gem. alhier. Buitengewone ledenvergadering van de Ver- eeniging van Vrijz. Hervormden, waarin Ds. Reddingius zijn besluit verklaart om zich beroepbaar te stellen in de Ned. Herv. Kerk. 101e verjaardag van Wed. Weers aan de Koninginnestraat. Overleden Mr. S. Gratama, oud-President van het Gerechtshof. De Raad besluit tot aankoop van Hotel Kijkduin. De Raad besluit de noodige gelden beschik baar te stellen voor restauratie van ,,De Binckhorst”. 29 Juni1 Juli. Internationaal Congres Hulp

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 220