KRONIEK OVER 1931 202 het 8 Aug. 11 12 13 13 Louis Chrispijn Jr., tooneel- 13 16 16 17 20 Spanje 21 23 23 24 10 10 Vloot. van den Nederlandschen Typo- van den Tiendaagschen Veld- van het Israëlietisch de Pletterijkade. van Tienhoven, journalist. van de Nederlandsche de Duitsch-Evangelische Gemeente aan Bleyenburg. Jaarlijksch Concours de Carosserie te Sche- veningen. Stichting van den Anti-Vivisectie Bond. Overleden Ds. J. Knottenbelt, oud-Secreta- ris van de Algem. Synode der Ned. Herv. Kerk. Herdenking tocht. Overleden Ds. J. C. Schuller, predikant der Ned. Herv. Gemeente. 80ste Verjaardag van Mr. P. Rink, oud- Minister van Binnenl. Zaken. Overleden J. W. Pippel, Referendaris bij het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid. Overleden speler. Herdenking van de 40-jarige ambtsbedie ning van Ds. H. Snel, em. predikant. 40-jarig priesterjubileum van Mgr. F. J. H. Evers, oud-Kolonel, Hoofdaalmoezenier van Leger en Oprichting grafen Bond. 80ste verjaardag van L. W. van Hoek, gep. Generaal-Majoor der Infanterie. Bezoek van den gewezen Koning van aan Den Haag. Eerste-steenlegging Weeshuis aan Overleden A. B. 60-jarig jubileum

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 223