KAART VAN 'S-GRAVENHAGE 1560—1570 15 behoorenden Sustermolen. Van het klooster naar het Kerkplein voerde de nog bestaande Schoolstraat, die haar naam ontleende aan de aan de oostzijde liggende school van die Haghe (S). Het was, zooals we verderop zien zullen, niet de eenige school in het dorp. De Schoolstraat liep en loopt uit tegen de St. Jacobs- kerk (A), die de eeuwen heeft getrotseerd en toen zoo als nu een middelpunt vormde. De toren droeg reeds de na den brand van 1539 geplaatste spits, die pas in 1861 voor de tegenwoordige heeft plaats gemaakt. Ten zuid-westen van de kerk bevond zich op den hoek van het kerkhof een bornput, die op de kaart van 1570 ten onrechte tegen de huizen ten westen van de kerk is geplaatst. De kaart van Bos en van Harn geeft echter de juiste ligging aan. Tegenover den toren, eenigszins achter de huizen, aan wat later de Zak heette, bevond zich nog een school n.l. de school van de Kerk (R). Zij had in 1589, naar uit een transport van dat jaar blijkt, reeds opge houden te bestaan. In de Hofboeken vindt men vermeld: „den H. Geest en die was die Seoel, nog deselve daer men nu turf in leyt”. Daarnaast de „Kerkeloodse”. Oostelijk van de kerk ziet men het in 1565 gebouwde nieuwe dorpshuis Zwaarvan wij den fraaien renais- sancegevel nog heden kunnen bewonderen. Op de Groenmarkt vinden wij reeds de herberg Het gouden Hoofd (3), welke naam tot heden toe voor het zelfde perceel bewaard is gebleven. Het links daaraan belendende huis, de Kroon geheeten (41), heeft even eens zijn naam bewaard tot in de 20e eeuw. Toen pas is het huis, waarin het café de Kroon gevestigd was, terwille van de verbreeding van de Groote Halstraat, gevallen. Nog verschillende andere herbergen „in Coelen” (29) en „in Spangien” (60) gaven aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1932 | | pagina 24